18.06.2017 Czytanie do homilii ks. Cyrana

XI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 19,1–6a)

 

Obietnice Boże dla ludu wybranego

Czytanie z Księgi Wyjścia.

W trzecim miesiącu po wyjściu z Egiptu Izraelici przybyli na pustynię Synaj i rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.

Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: „Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie.

Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 100,1–2.3.4c–5)

Refren: My ludem Pana i Jego owcami. 

 

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, *

służcie Panu z weselem! 

Stawajcie przed obliczem Pana *

z okrzykami radości. 

 

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *

On sam nas stworzył. 

Jesteśmy Jego własnością, *

Jego ludem, owcami Jego pastwiska. 

 

Chwalcie i błogosławcie Jego imię. *

Albowiem Pan jest dobry, 

Jego łaska trwa na wieki, *

a Jego wierność przez pokolenia.

 

DRUGIE CZYTANIE (Rz 5,6–1)

Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa dostąpimy zbawienia przez Jego życie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:

Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważył by się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez Krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy po jednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA (Mt 9,36–10,8)

Rozesłanie Apostołów

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie już jest królestwo niebieskie«. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Oto słowo Pańskie.

 

KOMENTARZ

Zaproszeni do królestwa

Często całymi latami błądzimy po duchowych bezdrożach, zapominając o tym, czym jest zjednoczenie ze stadem i Pasterzem. Nie znamy już nawet Jego głosu. Smak źródlanej wody i odżywczego pokarmu zatarł się już całkiem w naszej pamięci. On jednak nie przestaje nas szukać i troszczyć się o nas. Wysyła swoich posłańców na nasze zagmatwane drogi, wzywając nas do powrotu. On widzi nasze osamotnienie, zagubienie i udrękę. Gdybyśmy tylko zechcieli dać się odnaleźć... On czeka na nas i pragnie obdarzyć nas życiem. Nigdy nie jest za późno, aby powrócić. Choć droga, którą będziemy musieli pokonać, może być trudna, to On nas na niej nie zostawi. Każdy z nas zaproszony jest do tego, aby wejść do królestwa niebieskiego. Ono jest naszą ojczyzną. Niech Jego głos nas do niego prowadzi.

 

Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, daj nam siłę, abyśmy powrócili do Ciebie z bezdroży naszego życia. Niech wszystko to, co nas od Ciebie oddziela, przestanie być przeszkodą na drodze powrotu do Ciebie.

 

Tekst pochodzi z: http://www.paulus.org.pl/czytania?data=2017-6-18


Rekolekcje 2014 z o. Antonello Cadedu!

29 - 31 maja 2014 r.

 

Zapisy na rekolekcje

Rekolekcje pod hasłem SŁOWO MA MOC

 

Gość:

Ks. Antonello Cadeddu wraz z Przymierze Miłosierdzia

 

Ks. Antonello Cadeddu - jest włoskim kapłanem, który wraz z ks. Enrique Porcu wyjechali do Brazyli by tam wśród najbiedniejszych mieszkańców faveli głosić Ewangelię i podejmować uczynki miłosierdzia. Kapłani ci prowadzą wspólne życie z ludźmi najbardziej opuszczonymi: 

z bandytami, dealerami narkotyków, prostytutkami. Nocują razem z nimi na ulicy, żeby zabierać ich do prowadzonych przez nich domów i głosić im miłość Boga. Ofiarowują im przede wszystkim słowo Boże i moc Ducha Świętego. W 2000 r. powołali do życia katolicką wspólnotę Przymierze Miłosierdzia. Swoją posługą ks. Antonello i ks. Enrique udowadniają, że kiedy wkracza w naszą codzienną rzeczywistość wiara, moc Ducha Świętego, prawdziwa miłość do Jezusa, wtedy 

w krótkim czasie dzieją się prawdziwe cuda. Jezus uzdrawia, leczy, daje nowe życie, daje miłość, wskrzesza. Są oni żywymi świadkami że ewangelizacja sprowadza się do wprowadzania Jezusa 

w życie danej osoby. A Jezus sam się troszczy o daną osobę dokonując w jej życiu cudu przemiany serca, odnowienia umysłu, nawrócenia czy uzdrowienia.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu Leszka Dokowicza pt. „Duch” (http://www.youtube.com/watch?v=dwyAcG0g1_E ) oraz filmu „Nie przeszkadzać Panu Bogu” (https://www.youtube.com/watch?v=c0EON3_pU1s) , które przybliżają postać ks. Antonello Cadeddu i ks. Enrique Porcu.

  

Opis rekolekcji:

 

Rekolekcje SŁOWO MA MOC są skierowane do wszystkich, którzy pragną głosić i żyć kerygmatem. Jeśli czujesz pragnienie i wezwanie do ewangelizacji poprzez głoszenie Słowa Bożego, to te rekolekcje są dla Ciebie. Ich celem jest rozpalenie w nas ognia Ducha Bożego 

i przygotowanie do podjęcia Wielkiego Nakazu Pana Jezusa, by iść i głosić. Wpierw jednak sami musimy zostać skutecznie zewangelizowani. I przez ten trzy dni rekolekcji pozwolimy Panu by badał nasze serca, a także by przez posługę ks. Antonello Cadeddu oraz Przymierza Miłosierdzia przygotował nas do podjęcia misji ewangelizacji. Rekolekcje mają charakter zamknięty. Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na noclegi. Decyduje data rejestracji i dokonania wpłaty zaliczki na podane poniżej konto bankowe.

 

Termin rekolekcji :

29 - 31 maja 2014 r.

 

Miejsce: 

Ośrodek Wypoczynkowo Rekolekcyjny Totus Tuus im. Ks. Kard. Karola Wojtyły 

w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 503 (www.totus-tuus.com.pl)

 

Posługa modlitewna:

Wspólnota Przymierze Miłosierdzia oraz Magnalia Dei

 

Program spotkania: Rejestracja odbywa się w godzinach od 8.00 do 10.00.

 

Rekolekcje rozpoczynają się 29 maja (czwartek) o godz. 10.00. Kończą się 31 maja (sobota) kolacją ok. godz.18.00

W programie rekolekcji przewidziano uwielbienie, bloki tematyczne ks. Antonello Cadeddu, Eucharystię oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie.

Dokładny plan spotkania zostanie przedstawiony na miejscu.

 

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do ośrodka, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: tel: +48 33 874 41 86 tel: +48 734 165 929 lub mailowo: recepcja@totus-tuus.com.pl

 

Koszt uczestnictwa:

 

Koszt uczestnictwa bez noclegu i wyżywienia – 100 zł

 

Rekolekcje z wyżywieniem i noclegiem – 270 zł

Rekolekcje z wyżywieniem i noclegiem w sali zbiorowej– 230 zł

 

Dzieci do lat 3 wstęp wolny

Dzieci do 10 lat   50%

 

Zapisy na rekolekcje

 

Dane potrzebne do dokonania wpłaty:

 

Zaliczkę 100 zł (bądź całą kwotę) należy wpłacić na konto:

 

Bank Zachodni WBK

36 1090 2011 0000 0001 2261 5699 

Marcin Talik – Magnalia Dei, ul. Za Wodą 90, 34-323 Ślemień

 

 Tytuł wpłaty: numer zgłoszenia, imię i nazwisko uczestnika, data rekolekcji

Przykład : 17, Jan Kowalski, 28 marzec

 

W przypadku zapisania większej liczby osób można zrobić zbiorowy przelew

Przykład ; 12,13,14 Jan i Krystyna Nowak , Jolanta Tyc , 28 marzec

 

W przypadku nie otrzymania w przeciągu 24 godzin wiadomości email z nadanym numerem na liście, prosimy o kontakt: magnaliadei@op.pl

 

UWAGA!

 

 Do każdych rekolekcji przypisany jest odrębny numer konta bankowego, a zaliczka nie ulega zwrotowi. Warunkiem uczestnictwa w rekolekcjach jest dokonanie rejestracji internetowej oraz odnotowanie wpłaty zaliczki na koncie bankowym.

 

Prosimy, aby zabrać ze sobą Pismo Święte, różaniec oraz dowód wpłaty z numerem zgłoszenia.

 

Dojazd :

 

 http://totus-tuus.com.pl/kontakt/ - proponowana mapka gogle oraz info o sposobie dojazdu z różnych miejsc tzn. z Krakowa, bielska, pociągiem, autobusem itp.

 

Zapisy na rekolekcje 

 

0 Kommentare

Medycyna - nauka czy magia?

Bioenergoterapia, medycyna niekonwencjonalna

     Bioenergoterapia i niektóre formy medycyny niekonwencjonalnej, to kolejne zagrożenia duchowe czyhające na nieświadomych chrześcijan. Należą do nich: uzdrowiciele z Filipin, Brazylijski Jan od Boga, seanse Zbyszka Nowaka - ręce, które leczą, Kaszpirowskiego, Clive Harrisa, Reiki, Feng Shui, rożdżkarstwo, wahadełko, odpromienniki, radiestezja, leki homeopatyczne, zioła energetyzowane okultystycznie, irydologia - czytanie z oczu, leczenie z moczu, seanse biotroniczne, podejrzane treningi i seanse psychoterapeutyczne, hipnoza, akupunktura, akupresura, rebirthing, medycyna chińska, masaże chińskie itp.

Poniższy film bardzo ładnie ilustruje oszustwo i zagrożenia płynące z homeopatii i akupunktury.

 "Liban, Ziemia Świętych" (2012) reżyserii księdza J. Cieleckiego

Film dokumentalny, religijny
• Produkcja: Watykan
• Rok produkcji: 2012
• Premiera: wrzesień 2012
• Dane techniczne: 60 min

 

Reżyseria: ks. Jarosław Cielecki 
• Produkcja: Watykański Serwis Informacyjny

mehr lesen 0 Kommentare
Czy aby na pewno wiesz o czym jest modlitwa "Ojcze Nasz"?

Czy aby znamy sens tejże modlitwy? Zaskakujący wykład ks.Romana Kneblewskiego o najpowszechniejszej modlitwie wszystkich chrześcijan, który z całego serca polecam.

mehr lesen 0 Kommentare


Biblia wielkim Kodeksem Kultury Zachodu

Więc skąd ta myśl o "genderyzowaniu" społeczeństwa Europy Zachodniej?


Modlitwa wyrywającą z beznadziei, rozrywającą łańcuchy i powodującą trzęsienie ziemi...

 

„A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga,
więźniowie zaś przysłuchiwali się im.

Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak, że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały.”

Pismo Święte, Dzieje Apostolskie 16,25-26 

mehr lesen 16 Kommentare

Zapraszamy do wysłuchania świetnej konferencji, którą wygłosiła w naszej parafii pani psycholog Agata Rusak na temat: „Wina – krzywda – przebaczenie”.

Download
Wina – krzywda – przebaczenie.mp3
MP3 Audio Datei 11.8 MB

Podobnież przebaczenie miało by prowadzić do osobistego rozwoju...Wstrząsający apel Papieża Franciszka!

Nie relatywizujmy obecności diabła, tu chodzi o nasze zbawienie!

mehr lesen 0 Kommentare

Homeopatia nie ma nic wspólnego z medycyną – wywiad z prof. Andrzejem Gregosiewiczem

UWAGA PIKANTNY!


mehr lesen 1 Kommentare


Świadectwo mrożące krew w żyłach. Naiwność, przeznaczenie, własna wola. Dlaczego tak właściwie się dzieje?

Szukając informacji o nowym filmie księdza Jarosława Cieleckiego, natknęłam się na ten to artykuł, który należy przeczytać i podać dla przestrogi dalej!

Myślę i wiem, że wielu "dzisiejszych ludzi" bagatelizują, duchowe egzystencje, a tu jak na dłoni świetny przykład, że nie można do tych spraw w ten sposób podchodzić.

Oby dobry Bóg błogosławił wszystkich czytających to świadectwo i chronił od wszelkiego zła. Owocnej lektury!

I.Török

mehr lesen 4 Kommentare

KINDER WUNSCH ERFÜLT MIT DER SANFTHEIT DER NATUR

mehr lesen 1 Kommentare