GDY COŚ ZGUBISZ WOŁAJ GŁOŚNO I ODWAŻNIE ŚW. ANTONIEGO!

Wenn du etwas verlierst rufe laut und mutig hl. Antonius!

Antonius von Padua Heiliger Antonius von Padua, oft auch Antonius von Lissabon genannt, war ein portugiesischer Franziskaner, Theologe und Prediger.


Modlitwa o pomoc i opiekę

Kłaniamy się tobie, św. Antoni, wielki nasz patronie. Prosimy cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przy­szedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopo­tach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawien­nictwo świętego z Padwy w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpie­niu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufno­ścią błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której za­wdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zba­wienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy. Prosimy cię, św. Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kiero­wał ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, któ­rzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opie­kę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 


Modlitwa o odnalezienie zagubionej rzeczy

sw_antoni

Święty Antoni wielką łaską obdarzył cię Bóg, czyniąc cię patronem rzeczy zagu­bionych i skradzionych. Stroskany przychodzę do ciebie, ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zaginionej, której bezskutecznie szukam.

Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wy­świadczył tobie, posyłając do ciebie wszystkich strapionych, ufających, że twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo, że za twoim wstawiennictwem umarli otrzymywa­li życie, błądzący dobrą radę, uciśnieni pocie­chę, opętani uwolnienie, trędowaci oczyszczenie, więźniowie wolność, podróżujący pewność życia,kalecy zdrowie, okradzeni  swój majątek, znajdu­jący się w niebezpieczeństwie ocalenie a wszyscy cierpiący - pomoc i pociechę. Także dzisiaj wszę­dzie doznajemy owoców twego wstawiennictwa u tronu Bożego.

Wyjednaj mi tę łaskę, abym ja także był jed­nym z tych, którzy doznali twojej pomocy. Po­lecam twej opiece to, co zgubiłem a jeżeli zgadza się to z wolą Bożą,to spraw,abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku Bożej i twojej chwale. Amen.

 

1206 Kommentare